Konkurs za dodelu sredstava za navodnjavanje, bunare, komasaciju…

Foto: Pixabay

Opredeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 100.311.257,23 dinara

Uprava za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavila je Konkurs za raspodelu sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta u 2020. godini.

Za odobravanje sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta u 2020. godini opredeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 100.311.257,23 dinara.

Ovim Konkursom se raspodeljuju sredstva za nova investiciona i druga ulaganja koja obuhvataju:

 • komasaciju (investicione radove i geodetsko-tehničke radove);
 • nabavku nove opreme za navodnjavanje;
 • iskop/bušenje bunara u funkciji navodnjavanja;
 • studijsko-istraživačke radove, programe i projekte u oblasti zaštite i korišćenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za Republiku Srbiju;
 • studijsko-istraživačke radove, programe i projekte u oblasti zaštite i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u pogledu detekcije načina korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini od značaja za Republiku Srbiju;
 • studijsko-istraživačke radove, programe i projekte u oblasti uređenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za Republiku Srbiju.

Korisnik sredstava u zavisnosti od vrste radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno vrste novih investicionih i drugih ulaganja može da bude:

 • jedinica lokalne samouprave,
 • fizičko lice,
 • naučnoistraživačka organizacija: fakultet i institut koja je akreditovana od strane odbora za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija ministarstva nadležnog za poslove nauke za oblast biotehničkih nauka – poljoprivreda i koju je osnovala Republika Srbija,
 • naučnoistraživačka organizacija za detekciju načina korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini: akreditovan institut;
 • ustanova: srednja stručna škola u području rada poljoprivrede i visoka škola strukovnih studija iz oblasti poljoprivrede koju je osnovala Republika Srbija,
 • privredno društvo,
 • preduzetnik,
 • zemljoradnička zadruga.

Radovi na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno nova investiciona i druga ulaganja izvršiće se na teritoriji Republike Srbije, osim na teritoriji autonomnih pokrajina.

Izuzetno komasacija (investicioni radovi i geodetsko-tehnički radovi) i studijsko-istraživački radovi, programi i projekti u oblasti zaštite i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u pogledu detekcije načina korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini od značaja za Republiku Srbiju izvršiće se na teritoriji Republike Srbije.

NABAVKA NOVE OPREME ZA NAVODNJAVANJE

Sredstva za realizaciju ovih radova se obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije u ukupnom iznosu do 46.543.291,80 dinara i u visini učešća do 60%, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Podnosilac prijave pravo na sredstva za nabavku nove opreme za navodnjavanje i to za opremu nabavljenu u 2020. godini, može da ostvari ako je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu i ako je upisao u Registar parcele na kojima se postavlja oprema za navodnjavanje.

Podnosilac prijave može da ostvari pravo na sredstva za nabavku nove opreme za navodnjavanje ako podnese najviše jednu prijavu koja se odnosi na nabavljenu opremu minimalne vrednosti 40.000 dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Iznos sredstava koji se odobrava je do 60% vrednosti nabavljene opreme za navodnjavanje bez uračunatog poreza na dodatu vrednost na koju se odnosi prijava i koja se smatra prihvatljivim investicionim ulaganjem u smislu ovog Konkursa.

Maksimalni iznos sredstava koji može biti odobren po podnetoj prijavi iznosi 3.000.000 dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Prihvatljiva investiciona ulaganja za nabavku nove opreme za navodnjavanje u smislu ovog Konkursa predstavlja nabavka nove opreme za navodnjavanje, i to:

 • pumpe, agregata za pumpu (na dizel, benzinski i elektropogon), fertigatora, fertigacione pumpe, manometra, filtera, okitena (dovodnih cevi), razvodnih cevi, dripova/laterala, kapajućih traka, kapaljki, rasprskivača (sprinklera), tifona, tifona sa kišnom rampom, kišne rampe, kišnog krila, vodenog topa/topa za navodnjavanje, centar pivota, rezervoara i cisterne u funkciji obezbeđivanja vode za navodnjavanje;
 • za potrebe izgradnje bunara: bunarska cev, filterska bunarska cev.

ISKOP/BUŠENJE BUNARA U FUNKCIJI NAVODNJAVANJA

Sredstva za realizaciju radova na iskopu/bušenju bunara u funkciji navodnjavanja se obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije u ukupnom iznosu do 4.000.000 dinara i u visini učešća do 80% po dužnom metru iskopa/bušenja bunara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Podnosilac prijave pravo na korišćenje sredstava za iskop/bušenje bunara u funkciji navodnjavanja može da ostvari ako je fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje je upisano u Registar u aktivnom statusu, ako je upisao u Registar parcelu koja je zemljište koje se koristi za poljoprivrednu proizvodnju (njiva, vrt, voćnjak, vinograd, livada, pašnjak i trstik) na kojoj se treba da se vrši iskop/bušenje bunara u funkciji navodnjavanja i vlasnik je te parcele.

Podnosilac prijave može da ostvari pravo na sredstva za iskop bušenje bunara ako podnese jednu prijavu koja se odnosi na iskop/bušenje jednog bunara u funkciji navodnjavanja.

Iznos sredstava koji se odobrava je do 80% vrednosti po dužnom metru iskopa/bušenja bunara, odnosno do 3.000 dinara po dužnom metru iskopa/bušenja bunara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Maksimalni iznos sredstava po podnetoj prijavi koji može biti odobren je 180.000 dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Prihvatljiva investiciona ulaganja u smislu Konkursa za iskop/bušenje bunara u 2020. godini su:

 • zemljani radovi na iskopu/bušenju bunara,
 • radovi koji otpočinju nakon zaključenja ugovora sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Prijave na Konkurs podnose se zaključno sa 6.07.2020. godine.

Konkursna dokumentacija dostavlja se u zatvorenoj koverti poštanskim putem, na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Uprava za poljoprivredno zemljište

ul. Nemanjina 22-26, 11000 Beograd

sa naznakom: Za KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENJU I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U 2020. GODINI – Prijava na konkurs za raspodelu sredstava za (navesti vrstu radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno nova investiciona i druga ulaganja na koje se prijava odnosi) u 2020. godini (NE OTVARATI) ili neposredno u pisarnici Uprave za zajedničke poslove republičkih organa na navedenoj adresi, Beograd, Nemanjina 22-26.

Na poleđini koverte napisati ime i prezime ili naziv i adresu podnosioca prijave.

Dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na brojeve telefona 011/3281–541, 011/3348-046 i 011/3282-039 svakog radnog dana u vremenu od 10.00-12.00 časova.


Kompletan tekst Konkursa i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

Konkurs za raspodelu sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta u 2020. godini

Uredba o utvrđivanju programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2020. godinu

Obrazac prijave i potrebna dokumentacija za uređenje zemljišta u postupku komasacije u 2020. godini – faza I

Obrazac prijave i potrebna dokumentacija za uređenje zemljišta u postupku komasacije u 2020. godini – faza II

Prijava za dodelu sredstava za nabavku nove opreme za navodnjavanje u 2020. godini

Prijava za dodelu sredstava za iskop bunara u 2020. godini

Obrazac prijave i potrebna dokumentacija za studijsko-istraživačke radove, programe i projekte u oblasti zaštite i korišćenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za RS u 2020. godini

Obrazac prijave i potrebna dokumentacija za studijsko-istraživačke radove, programe i projekte u oblasti uređenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za RS u 2020. godini

Obrazac prijave i potrebna dokumentacija za studijsko-istraživačke radove, programe i projekte u oblasti zaštite i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u pogledu detekcije načina korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini od značaja za RS u 2020.

Komentari