Podsticaji za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva

Foto: Pixabay

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 5.000.000 dinara

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je novi Pravilnik o podsticajima za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva za nabavku opreme u sektoru mleka, mesa, vina, piva i jakih alkoholnih pića („Službeni glasnik RS“ broj 78/2018 od 19.10.2018. godine).

Pravilnikom se bliže propisuju vrste podsticaja programima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti, koji obuhvataju podršku za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva za nabavku opreme u sektoru mleka, mesa, vina, piva i jakih alkoholnih pića, uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, obrasci zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku podsticaja.

Podsticaji obuhvataju podršku programima za:

 1. investicije u preradu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru mleka
 2. investicije u preradu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru mesa
 3. investicije u proizvodnju vina, piva i jakih alkoholnih pića.

Precizniji podaci o prihvatljivim investicijama mogu se naći u tabelama koje su sastavni deo ovog Pravilnika.

Podrška gorenavedenim programima odnosi se i na marketing koji obuhvata nabavku kontrolnih markica za mleko, odnosno meso, u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita geografskog porekla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, kao i nabavku evidencionih markica za obeležavanje vina sa oznakom geografskog porekla u skladu sa propisima kojima se uređuje vino.

Podsticaji, u zavisnosti od programa, su:

 1. podsticaji programu podrške za investicije u preradu mleka, i to kroz investicije u opremu u objektima za preradu mleka i marketing u sektoru prerade mleka;
 2. podsticaji programu podrške za investicije u preradu mesa, i to kroz investicije u opremu u objektima za preradu mesa i marketing u sektoru prerade mesa;
 3. podsticaji programu podrške za investicije u proizvodnju vina, piva i jakih alkoholnih pića, i to kroz investicije u opremu u objektima za proizvodnju vina, piva i jakih alkoholnih pića i marketing u sektoru vina.

Podsticaji za investicije u preradu mleka i marketing u sektoru prerade mleka obuhvataju:

 1. nabavku novih specijalnih vozila za transport sirovog mleka sa odgovarajućom opremom (merni uređaji i uređaji za uzorkovanje);
 2. nabavku nove opreme za uzorkovanje, prijem, preradu, punjenje i pakovanje mleka i proizvoda od mleka;
 3. nabavku nove opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije;
 4. nabavku nove laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona;
 5. nabavku nove opreme za dezinfekciju radnika;
 6. nabavku kontrolnih markica za obeležavanje proizvoda od mleka sa oznakom geografskog porekla.

Investicije za koje se ostvaruju podsticaji date su Prilogu 1 – Podsticaji za investicije u preradu mleka i marketing u sektoru prerade mleka, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Podsticaji za investicije u preradu mesa i marketing u sektoru prerade mesa obuhvataju:

 1. nabavku nove opreme za omamljivanje, klanje i obradu trupova;
 2. nabavku novih uređaja za merenje udela mišićnog tkiva u trupovima;
 3. nabavku nove opreme za sakupljanje, prijem, čuvanje/skladištenje (hlađenje), uklanjanje i preradu sporednih proizvoda životinjskog porekla koji nisu za ishranu ljudi;
 4. nabavku nove opreme i uređaja za rasecanje, obradu, preradu, pakovanje i označavanje mesa i usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa, mašinski separisanog mesa i proizvoda od mesa;
 5. nabavku nove opreme i uređaja za hlađenje, pasterizaciju i sterilizaciju mesa i proizvoda od mesa;
 6. nabavku laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu;
 7. nabavku nove opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije;
 8. nabavku nove opreme za dezinfekciju radnika;
 9. nabavku kontrolnih markica za obeležavanje proizvoda od mesa sa oznakom geografskog porekla.

Investicije za koje se ostvaruju podsticaji date su Prilogu 2 – Podsticaji za investicije u preradu mesa i marketing u sektoru prerade mesa, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Podsticaji za investicije u proizvodnju vina, piva i jakih alkoholnih pića i marketing u sektoru vina obuhvataju:

 1. nabavku nove opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije;
 2. nabavku nove opreme za prijem, pripremu i preradu sirovina za proizvodnju vina, piva i jakih alkoholnih pića;
 3. nabavku nove opreme za proizvodnju, punjenje, pakovanje i čuvanje vina i jakih alkoholnih pića;
 4. nabavku nove opreme za dezinfekciju radnika;
 5. nabavku nove laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona;
 6. nabavku opreme i mašina koje se koriste u maloj zanatskoj proizvodnji piva: za pripremu slada za komljenje, za proizvodnju sladovine, za  proizvodnju piva, dodatna oprema za otakanje nefiltriranog piva kao i otakanje piva u staklenoj ambalaži;
 7. nabavku evidencionih markica za obeležavanje vina sa oznakom geografskog porekla.

Investicije za koje se ostvaruju podsticaji date su Prilogu 3 – Podsticaji za investicije u proizvodnju vina, piva i jakih alkoholnih pića, kao i marketing u sektoru vina, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to: preduzetnik; privredno društvo; zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja, za svaku kalendarsku godinu, u periodu od 1. januara do 30. septembra tekuće godine.

U skladu sa uredbom kojom se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini, podsticaji se utvrđuju u iznosu od 50% od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, odnosno u iznosu od 65% od ove vrednosti u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 5.000.000 dinara.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o podsticajima za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva za nabavku opreme u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i grožđa („Službeni glasnik RS”, br. 29/17 i 44/18 – dr. zakon). Zahtevi za ostvarivanje prava na podsticaje podneti do dana stupanja na snagu ovog pravilnika rešavaće se u skladu sa propisom koji je bio na snazi u vreme njihovog podnošenja.


Kompletan tekst Pravilnika i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

 Pravilnik o podsticajima za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva za nabavku opreme u sektoru mleka, mesa, vina, piva i jakih alkoholnih pića