Javni poziv za razmenu kukuruza za tovnu junad preko Robnih rezervi

Foto: Pixabay

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena do 13.06.2019. godine

Republička direkcija za robne rezerve raspisala je Javni poziv za prikupljanje zahteva za naturalnu razmenu do 10.000 tona merkantilnog kukuruza za tovnu junad.

Naturalna razmena odnosi se na na primarnu poljoprivrednu proizvodnju, registrovana poljoprivredna gazdinstva (fizička i pravna lica, zemljoradničke zadruge i preduzetnike), koji imaju proizvodnju tovne junadi.

Proizvođači sa kojima će se realizovati naturalna razmena su:

a) fizička lica-nosioci registrovanog poljoprivrednog porodičnog gazdinstva koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu;

b) pravna lica, zemljoradničke zadruge i preduzetnici, koji moraju biti registrovani u Agenciji za privredne registre, sa šifrom pretežne delatnosti 01.42-uzgoj drugih goveda i bivola.

Paritet u naturalnoj razmeni je 15,30 kg merkantilnog kukuruza za 1 kg tovne junadi.

Paritet je utvrđen na osnovu kretanja cena Produktna berza Novi Sad za merkantilni kukuruz prirodno suv rod 2018 – 16,72 din/kg, a za tovnu junad – 255,87 din/kg, period od 20.05.-24.05.2019.godine na Informacionom sistemu „Info Tim“, Novi Sad. Cene su sa porezom na dodatu vrednost.

Merkantilni kukuruz, koji se daje u razmenu za tovnu junad je: prirodno ili veštački suv, u zrnu, zdrav i zreo, bez znakova plesni i bez stranog mirisa i ukusa, nezaražen biljnim bolestima i štetočinama, do 14% vlage, do 8% lomljenih zrna, do 2% defektnih zrna, do 2% nagorelih zrna, strane primese maks. 1%, od toga 0,5% anorganskih. Lom se utvrđuje pomoću sita sa okruglim otvorima prečnika od 5 mm.

Kvalitet tovne junadi koju Direkcija prima na osnovu ove robne razmene je: Tovna junad mora odgovarati Pravilniku o kvalitetu goveda i ovaca za klanje i tov PK-E2; III prerađeno izdanje („Sl. list SFRJ”, br.21/69 i 55/69), 450-500 kg telesne mase.

Minimalni uslovi koje moraju ispunjavati primarni poljoprivredni proizvođači u vreme prijavljivanja na javni poziv su: posedovanje tovne junadi minimum 5 grla/komada, a maksimalno 30 grla/komada. Dokaz: Izvod iz Centralne baze podataka o obeleženim životinjama, saglasno članu 84. stav 1. Zakona o veterinarstvu („Sl. glasnik RS“ br.91/05, 30/10 i 93/12) sa podacima o gazdinstvu i držaocu životinja, sa pratećim stranama – Obrazac o obeležavanju i registraciji goveda, koji sadrži identifikacioni broj životinje – broj ušne markice životinja na gazdinstvu, potpisana i overena, koju izdaje nadležna veterinarska stanica, ne starije od 15 dana od dana podnošenja zahteva.

Maksimalna količina merkantilnog kukuruza po primarnom poljoprivrednom proizvođaču je do 100.000 kg, u skladu sa količinom tovne junadi koju planiraju da isporuče Direkciji.

Tovna junad moraju biti na skladištu primarnog proizvođača koji se prijavljuje na javni poziv najmanje 120 dana pre objave Javnog poziva, i moraju biti upisana u Centralnu bazu podataka o obeleženim životinjama.

Preuzimanje merkantilnog kukuruza proizvođači će izvršiti odmah po dostavljanju sredstava obezbeđenja, a na osnovu pisanog naloga Direkcije. Na paritetu utovareno u vozilo proizvođača, u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije.

Rok isporuke tovne junadi je do 9 meseci od dana preuzimanja merkantilnog kukuruza, na paritetu utovareno u vozilo primarnog proizvođača, u proizvodnom objektu-farmi.

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane pisarnice Direkcije do 13.06.2019. godine, do 12 časova. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „PONUDA – NE OTVARATI – za naturalnu razmenu merkantilni kukuruz za tovnu junad“, na adresu: REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE, 11000 Beograd, Ul. Dečanska br.8a.

Na poleđini koverte obavezno upisati naziv proizvođača, adresu, telefon i kontakt osobu.

Otvaranje ponuda će se obaviti 13.06.2019. godine u 12.30 časova, u sali broj 654 a na VI spratu.


Kompletan tekst Javnog poziva i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

Javni poziv za naturalnu razmenu

Primer dokumentacije za fizička lica

Komentari