IPARD – kako konkurisati, investirati i dobiti evropske pare

Foto: 123RF/AgroFin

Najpre će poljoprivredna gazdinstva moći da konkurišu za nabavku mehanizacije i traktora, za šta je za sada obezbeđeno bespovratnih 8,3 miliona evra

Glavni cilj IPARD II programa Republike Srbije 2014-2020, usvojenog još u januaru 2015. godine je unapređenje poljoprivrednog sektora uz pomoć konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda. Za to je EU našim poljoprivrednicima namenila 175 miliona evra, koji će im biti na raspolaganju veoma brzo, ako sve bude onako kako iz Ministarstva poljoprivrede poručuju.

Zbog toga je ovo period u kojem bi poljoprivrednici, privrednici i zadruge (oni će moći da konkurišu) trebalo što bolje da se pripreme za konkurse, da prikupe potrebnu dokumentaciju i informišu se o procedurama konkurisanja.

IPARD II program Republike Srbije odnosi se na sedmogodišnji budžetski EU period 2014-2020, a kako u njemu važi pravilo da se novac može iskoristiti i tri godine kasnije, to znači da ćemo u 2018. na raspolaganju imati 15 miliona evra iz 2015, kao i 20 miliona evra opredeljenih za 2016, a možemo računati i na novac za 2017. i 2018.

Prva od tri akreditovane mere IPARD programa odnosi se na ulaganja u fizičku imovinu poljoprivrednika. Evo šta će se, između ostalog, finansirati u sklopu prve mere: investicije se odnose na četiri sektora – proizvodnju mleka, proizvodnju mesa, proizvodnju voća i povrća i ostalih useva, to jest žitarica, uljarica, šećerne repe. Za početak, poljoprivrednicima će biti omogućeno da uz bespovratnu pomoć iz evropskog budžeta kupe traktor, ne jači od 100 kilovata – za sve vrste proizvodnje obuhvaćene IPARD-om (proizvodnju voća, povrća, žitarica i uljarica, mesa i mleka). Na primer, u sektoru mleka, traktor do 80 kilovata moći će da nabavi farmer koji ima od 20 do 50 grla mlečnih krava, a do 100 kilovata onaj sa 50 do 300 grla. U sektoru voća – proizvođaču koji ima od dva do deset hektara biće omogućeno da kupi traktor do 60 kilovata, a voćar sa 50 do 100 hektara moći će da kupi onaj od 100 kilovata.

Uslov za nabavku traktora kod proizvodnje žitarica, uljarica i šećerne repe je da gazdinstvo ima u registru upisana dva do 50 hektara, a gazdinstvo koje ima više od 50 hektara a manje od 100, može da nabavlja opremu, mašine i mehanizaciju, osim kombajna i traktora.

Za prvu meru – ulaganja u fizičku imovinu gazdinstava, mogu da konkurišu poljoprivrednici – fizička lica i zadruge. Evropa će im platiti od 60 do 70 odsto vrednosti ukupnih investicija. Naime, najmanji iznos donacije je 60 odsto ukupnih prihvatljivih troškova, a ako je reč o mladim poljoprivrednicima, mlađim od 40 godina u trenutku podnošenja prijave, povrat će biti 65 odsto. Ako pak u takve investicije ulaze poljoprivrednici u planinskim oblastima, evropska pomoć može ići i do 70 odsto vrednosti investicije (dodatnih 10 odsto može biti dodeljeno za ulaganje u skladištenje stajnjaka).

Za nabavku traktora i drugih mašina, ali i generalno za sve IPARD korisnike, proces od potpisivanja ugovora do podnošenja zahteva za isplatu ima sledeći tok: najpre podnosilac prijave treba da investira sopstveni novac u ono što želi da radi ili kupi, potom da završi investiciju, s tim da svi računi i PDV budu isplaćeni u celosti. Zatim podnosi zahtev za isplatu sa originalnim računima i ostalom potrebnom dokumentacijom, potom sledi proces provere prihvatljivosti zahteva, što podrazumeva kontrolu na licu mesta i administrativnu obradu rezultata kontrole. Nakon svega toga donosi se odluka o isplati, isplaćuje se novac korisniku, a kontrola je u toku pet godina.

Preuzmite kompletan tekst IPARD konkursa i prateću dokumentaciju 

Saznajte više o IPARD-u

Dakle, neophodno je da se obezbedi pun iznos novca potrebnog za realizaciju investicije. To znači da krajnji korisnik mora na bankovnom računu da ima sredstva potrebna za realizaciju celog projekta. Kada je spreman za ulaganje, konkuriše na objavljeni konkurs IPARD agencije. U ovoj fazi dužan je da dostavi svu potrebnu dokumentaciju koja se od njega traži kako bi uopšte ušao u proces odobravanja projekta (to se odnosi i na nabavku traktora). To su, najčešće, razni dokazi o pravu svojine ili zakupa nad zemljom, dokazi identiteta, upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava i slično, uglavnom identično kao i za nacionalne mere. Međutim, osim ove opšte dokumentacije, potencijalni korisnik je obavezan da Upravi za agrarna plaćanja dostavi i specifičnu dokumentaciju, kao što je biznis plan, koji, u slučaju izgradnje i rekonstrukcije objekta, mora da sadrži i precizan spisak radova, tj. glavni i idejni projekat, dokaz o poštovanju minimuma nacionalnih standarda koji se odnose na zdravstvenu zaštitu životinja, zdravlje ljudi, zdravlje biljaka, bezbednost na radu, sve u zavisnosti od vrste investicije.

Posle dostavljanja svih potrebnih dokumenata, poljoprivrednik ulazi u proces odobravanja projekta. Tada može započeti investiciju, ali ne sme odstupati od svog projekta koji je priložio prilikom konkurisanja. Svaka, pa i najmanja promena, biće predmet odobravanja IPARD agencije – Uprave za agrarna plaćanja, u suprotnom potencijalni korisnik može biti odbijen. Nakon odobrenja projekta, stupa u ugovorni odnos sa IPARD agencijom, gde se jasno određuju prava i obaveze obe strane, uključujući i pravo na žalbu korisnika u slučajevima kada smatra da su mu ugrožena prava. Sa druge strane, dužan je da se pridržava odobrenog projekta i u toku perioda trajanja investicije prihvata kontrole koje mu šalje IPARD agencija kako bi bili provereni navodi projekta, radovi ili poštovanje trajanja investicije od pet godina. To znači da bi u tom vremenskom periodu trebalo da održi investiciju (ne sme da otuđi objekat, da mu promeni namenu, niti da otuđi mašine), a sa druge strane mora da dostigne standarde EU, u zavisnosti od vrste ulaganja. U suprotnom, moraće da vrati novac koji je dobio.

Gazdinstva koja kane da ulažu u sektor voća, povrća i ostalih useva, dobiće povraćaj, to jest evropsku donaciju vrednu najmanje 10.000 evra, a najviše 700.000 evra. Za one koji su se opredelili za investicije u sektoru mesa ili mleka najmanji iznos povraćaja je 15.000 evra, a najveći milion evra. Pomenimo i to da korisnik može dobiti podršku maksimalno 1,5 miliona evra javne pomoći iz IPARD programa, kada je o investicijama u fizičku imovinu reč.

Pravo na konkurisanje u prvoj meri IPARD-a imaju poljoprivredni proizvođači ili grupe proizvođača, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, i to fizička lica ili pravna lica. Uopšteno, prihvatljivi izdaci odnose se na izgradnju, odnosno rekonstrukciju i na opremu. Izgradnja i rekonstrukcija uključuju troškove nabavke gotovih komponenti i delova (troškove kupovine i transporta) i njihovu instalaciju, kao i troškove izvođenja radova (materijal, transport i radove). Oprema podrazumeva i troškove kupovine, transporta i instalacije.


SEMINARI AGROSMARTA 26. DECEMBRA U KRALJEVU I 27. DECEMBRA U IRIGU

Info centar za ruralni razvoj Agrosmart organizovao je u poslednjih godinu dana 17 seminara na kojima su eksperti ove organizacije objašnjavali šta je IPARD program i kako izgleda procedura prijavljivanja i realizacije projekata. U Kraljevu, u hotelu “Turist” 26. decembra, a u Irigu, u Vinskoj kući Kovačević 27. decembra 2017. godine, biće održane još dve takve obuke. Tom prilikom će stručnjaci Agrosmarta objasniti na konkretnom primeru šta je sve od dokumentacije potrebno za investiciju finansiranu iz IPARD-a, koji su elementi biznis plana kao osnovnog dela prijave na konkursu, odnosno koji je najbolji način za upravljanje projektom. Radionice će voditi predsednica UO ove organizacije Slađana Gluščević, pregovarač za IPARD I program Republike Srbije Slobodan Teofanov i utemeljitelj i prvi direktor Uprave za agrarna plaćanja Dejan Serdar.