APV: Konkurs za dodelu kuća na selu bračnim parovima

Foto: Pixabay

Ukupna sredstva koja se dodeljuju iznose 20.000.000,00 dinara

Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova raspisao je Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom. Ovo je sedmi konkurs Zavoda za koji je u ovom ciklusu opredeljeno 20 miliona dinara iz pokrajinskog budžeta.

Predmet Konkursa je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, supružnicima i vanbračnim partnerima sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine koji nemaju stambeni prostor u vlasništvu/suvlasništvu.

Pod seoskim kućama smatraju se nepokretnosti koje se nalaze u selima izvan gradskih i opštinskih sedišta i prigradskih naselja.

Učesnici/ce konkursa mogu da apliciraju samo sa jednom prijavom, a visina dodeljenih sredstava ne može biti veća od 1.000.000,00 dinara.

Pravo učešća na Konkursu imaju:

-supružnici koji su u bračnoj zajednici u skladu sa Zakonom i

-vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života, u skladu sa Zakonom.

Učesnici konkursa mogu biti bračni parovi i vanbračni partneri koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

1.da jedan od supružnika/vanbračnih partnera nije stariji od 40 godina života u momentu podnošenja prijave na Konkurs;

2.da imaju prebivalište na teritoriji AP Vojvodine;

3.supružnici koji su u bračnoj zajednici u momentu podnošenja prijave, odnosno vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života (u skladu sa Zakonom);

4.da nisu vlasnici ili suvlasnici bilo kakve nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina od dana objavljivanja Konkursa;

5.da je barem jedan od supružnika, odnosno vanbračnih partnera u radnom odnosu. Ukoliko je Učesnik konkursa u radnom odnosu na određeno vreme, radni odnos mora da traje najmanje do isteka roka za podnošenje prijava na Konkurs.

6.da nisu u krvnom, tazbinskom ili srodstvu po usvojenju sa potencijalnim prodavcem nepokretnosti;

7.da Učesnici konkursa u momentu podnošenja prijave nemaju neizmirenih dospelih obaveza po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa propisima Republike Srbije.

Nepokretnost za čiju kupovinu se dodeljuju bespovratna sredstva u skladu sa Pravilnikom mora kumulativno da ispunjava sledeće uslove:

-da se radi o nepokretnosti koja je upisana u Katastar nepokretnosti, odnosno u zemljišne knjige, na ime prodavca/prodavaca, bez tereta;

-da prodavac/prodavci nepokretnosti i Učesnici konkursa nisu krvni srodnici u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj zaključno sa drugim stepenom, kao ni u tazbinskom srodstvu ili srodstvu po usvojenju;

-da ne postoje nerešeni imovinsko-pravni odnosi na nepokretnosti;

-da je bezbedna i uslovna za stanovanje;

-nepokretnost predlažu Učesnici konkursa;

-da je nepokretnost, kao i svi delovi okućnice koji se nalaze na katastarskoj parceli na kojoj je i nepokretnost, izgrađena u skladu sa propisima koji regulišu planiranje i izgradnju, odnosno da ne postoji zabeležba da je nepokretnost ili deo okućnice izgrađena bez dozvole.

Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova, Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 6, poštom ili lično na gore navedenu adresu sa naznakom „Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom“.

Prijave na Konkurs će se primati do 15.11.2019. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom zavodu za ravnopravnost polova putem imejla na adresu zavod.ravnopravnost@gmail.com.


Kompletan tekst Konkursa i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

Konkurs za kuće

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

Obrazac prijave

Pravilnik o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava