APV: Konkurs za sufinansiranje primene solarne energije u PG

Foto: Pixabay

Ukupan iznos sredstava za raspodelu je 25.000.000,00 dinara

Pokrаjinski sekretаrijаt za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj rаspisаo je Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata energetski održivih farmi.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica sa teritorije AP Vojvodine koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1. fizičko lice:

– nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,

– preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

2. pravno lice:

– privredno društvo,

– zemljoradnička zadruga.

Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, mogu se koristiti za:

Namena A) korišćenja solarne energije (putem fotonaponskih panela) za zadovoljenje energetskih potreba u objektima farmi registrovanih za uzgoj životinja, sa ciljem nabavke i montaže fotonaponskih solarnih panela sa pratećom opremom, za autonomno generisanje i napajanje električnom energijom objekata farme, a da pri tome solarna elektrana nije priključena na sistem za distribuciju električne energije; U cenu postrojenja ulaze mašinski i neophodni prateći elektro radovi.

Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, mogu se koristiti za sufinansiranje projekata, koji imaju za cilj:

Namena A) energetski održivih farmi registrovanih za uzgoj životinja sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Ukupan iznos sredstava za raspodelu je 25.000.000,00 dinara.

Sekretarijat dodeljuje sredstva za sufinansiranje projekta u iznosu od maksimalno 80% vrednosti investicije.

Maksimalan iznos sredstava za projekte energetski održivih farmi registrovanih za uzgoj životinja sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine iznosi 3.000.000,00 dinara.

Prijave na Konkurs mogu se podneti lično, na pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, ili se poštom, isključivo na konkursnim obrascima. Prijave se podnose overene i potpisane od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave, u zatvorenoj koverti sa naznakom “NE OTVARATI“, nazivom i adresom podnosioca prijave i nazivom konkursa, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21000 Novi Sad.

Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, isključivo putem elektronske pošte psegs@vojvodina.gov.rs.

Rok za podnošenje prijave je 18. jun 2018. godine.


Kompletan tekst konkursa i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

 Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u poljoprivrednim gazdinstvima – NAMENA A

 Pravilnik o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u poljoprivrednim gazdinstvima

 Obrazac – prijava na konkurs

 Obrazac – ranije obaveze

 Obrazac – sudski postupak

 Obrazac – ranije korišćenje sredstava Sekretarijata

 Obrazac – obezbeđenje sredstava

 Obrazac – Izjava priključenje

 Obrazac – Izjava proizvodnja