NS: Javni poziv za dodelu subvencija poljoprivrednim udruženjima za 2020. godinu

Ukupna sredstva za ove namene iznose 10.000.000,00 dinara

Grad Novi Sad raspisao je Javni poziv za dodelu subvencija za programske aktivnosti udruženja iz oblasti poljoprivrede na teritoriji Grada Novog Sada za 2020. godinu.

Sredstva su namenjena za subvencionisanje programskih aktivnosti i poboljšanje uslova rada udruženja iz oblasti poljoprivrede koja su osnovana do raspisivanja Javnog poziva na teritoriji Grada Novog Sada.

Subvencije će biti dodeljene udruženjima do 100% od ukupno potraživanih sredstava, a po priloženim računima, odnosno predračunima.

Ukupna sredstva za ove namene iznose 10.000.000,00 dinara.

Pri dodeli subvencija prioritet će imati programi-projekti koji podrazumevaju:

-nabavku opreme za pakovanje;
-nabavku lekova i preparata;
-izradu softvera, veb sajta udruženja i video prezentacija;
-izdavanje, štampanje i distribuciju časopisa;
-štampanje reklamnog materijala.

Pravo na korišćenje podsticaja imaju udruženja kojima je statutom utvrđena aktivnost i ciljevi za razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj, a čiji članovi imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva u aktivnom statusu, za programe i projekte koja su udruženja već realizovala u 2020. godini, čija je realizacija u toku, ili udruženja planiraju njihovu realizaciju.

Podnosilac može podneti samo jednu prijavu po Javnom pozivu, u kojoj može biti više predmeta nabavke.

Rok za realizaciju aktivnosti jeste 31.12.2020.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja na sajtu Grada Novog Sada.

Prijava se podnosi predajom na pisarnici Gradske uprave za opšte poslove (šalter sala) u zatvorenoj koverti, sa naznakom:
„Prijava za dodelu subvencija za programske aktivnosti udruženja iz oblasti poljoprivrede na teritoriji Grada Novog Sada za 2020. godinu“.

Dodatne informacije i obaveštenja zainteresovani učesnici mogu dobiti neposredno u Gradskoj upravi za privredu ili putem telefona 021/452-414 i 66-14-085.


Kompletan tekst Javnog poziva i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

Javni poziv za dodelu subvencija za programske aktivnosti udruženja iz oblasti poljoprivrede na teritoriji Grada Novog Sada za 2020. godinu

Obrazac prijave

Komentari