NS: Javni poziv za sertifikaciju proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2020. godini

Foto: Pixabay

Ukupna sredstva za ove namene iznose 3.000.000,00 dinara

Grad Novi Sad raspisao je Javni poziv za ostvarivanje prava na troškove sertifikacije proizvoda sa oznakom geografskog porekla na teritoriji Grada Novog Sada u 2020. godini.

Ukupna sredstva za ove namene iznose 3.000.000,00 dinara.

Sredstva su namenjena za subvencionisanje dela troškova sertifikacije poljoprivrednih proizvoda sa oznakom geografskog porekla čija će sertifikacija proizvodnje biti realizovana u 2020. godini od strane ovlašćenih organizacija.

Subvencije će biti dodeljene ovlašćenim korisnicima oznake geografskog porekla poljoprivrednih proizvoda do 100% učešća, a po priloženom predračunu ovlašćene sertifikacione organizacije.

Pravo na podnošenje prijava imaju isključivo ovlašćeni korisnici oznaka geografskog porekla poljoprivrednih proizvoda sa teritorije Grada Novog Sada.

Rok za podnošenje prijava sa potrebnom dokumentacijom je do 1. juna 2020. godine, do 15.00 časova.

Prijava se podnosi predajom na pisarnici Gradske uprave u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „Prijava za dodelu subvencija za troškove sertifikacije proizvoda sa oznakom geografskog porekla na teritoriji Grada Novog Sada za 2020. godinu“.

Dodatne informacije i obaveštenja zainteresovani učesnici mogu dobiti neposredno u Gradskoj upravi za privredu ili putem telefona 021/452-414 i 66-14-085.


Kompletan tekst Javnog poziva i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

Javni poziv za ostvarivanje prava na troškove sertifikacije proizvoda sa oznakom geografskog porekla na teritoriji Grada Novog Sada u 2020. godini

Izjava

Prijava